Säker Epost Finland Ab:s register- och dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter

Säker Epost Finland Ab (Suomen Turvaposti Oy), Teknikvägen 14 (Innopoli 2), 02150 ESBO, tfn +358 9 439 102 00

2. Kontaktperson

Markku Vettenniemi, tfn. +358 500 553 663, markku.vettenniemi@suomenturvaposti.fi

3. Registrets namn

Personregister för krypterad e-post (Turvaposti) och krypterad dataöverföring (Säkradlänk)

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

I enlighet med avtalet används personuppgifter för implementering, fakturering, kundsupport och sändning av informationsmeddelanden i anslutning till Turvaposti- och Säkrädlänk-tjänsterna.

5. Registrets datainnehåll

Personnamn, e-postadress, mobiltelefonnummer och titel samt namn på arbetsgivarorganisationen. För överföringar med stark elektronisk identifiering ingår även kommunikationspartens personnummer.

6. Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas till en användares dator och lagras där. Turvaposti och Säkradlänk tjänsterna skickar endast cookies som är nödvändiga för driften och säker användning av Encrypted Email Finland Ab:s krypterade dataöverföring. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer.

I de flesta webbläsare kan du koppla bort cookiefunktionen, men frånkopplingen äventyrar användningen av Säker Epost Finland Ab:s tjänster.

7. Regelbundna informationskällor

Informationskällan är Säker Epost Finland Ab:s kundorganisationer, de registrerade själva och webbplatser.

8. Mottagare av information

Personuppgifter tas inte emot av utomstående. Underleverantörer som har tecknat ett sekretessavtal med Säker Epost Finland Ab har tillgång till personuppgifterna.

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Data överföras på inget sätt och i ingen form utanför EU eller EES.

10. Principer för registerskydd

Personuppgifterna behandlas och lagras omsorgsfullt i enlighet med Säker Epost Finland Ab:s ledningssystem för informationssäkerhet.

Informationssystemen där de digitala personuppgifterna befinners sig skyddas av brandvägg, behörigheter och andra tekniska åtgärder.

Dokument som innehåller personuppgifter i fysisk form skyddas av licenser och andra tekniska åtgärder.

11. Lagringstid för uppgifter

Personuppgifter som rör genomförandet av dataöverföringstjänster raderas senast två månader efter att kundavtalet har löpt ut.

Under kundrelationer raderas logguppgifterna för kommunikationstjänsterna efter lagringstider per serviceversion (5–10 år).

Efter att kundrelationen upphört raderas loggdata för datalänktjänsterna efter sex månader.

Personuppgifter som rör produktion, fakturering, kundsupport och kundkommunikation i anslutning till kundavtalet förstörs senast fem år efter att kundrelationen avslutats och eventuella öppna fordringar upphört.

Bokföringsmaterial som innehåller personuppgifter ska bevaras under minst den tid som krävs enligt lag.

12. Den registrerades allmänna rättighete

Enligt § 26 och 28 i personuppgiftslagen har var och en rätt att granska sina personuppgifter. Begäran om inspektion ska sändas skriftligen och undertecknad i eget namn till adressen: Säker Epost Finland Ab (Suomen Turvaposti Oy), Teknikvägen 14, 02150 Esbo. Begäran om inspektion kan också framföras personligen på ovannämnda adress: I samband med kontroll av sekretessbelagda uppgifter verifieras identiteten på den person som utövar kontrollrätten.

De granskade uppgifterna tillhandahålls skriftligen på begäran. Ett skriftligt intyg om avslag ska utfärdas för en eventuell vägran av inspektionsrätten. Utövande av inspektionsrätten är gratis och kan utövas utan begränsning.

13. Den registrerades rättigheter

En felaktig uppgift i registret korrigeras på begäran av den registrerade i enlighet med 29 § i personuppgiftslagen. Vid behov säkerställs identiteten på den person som begär rättelse av uppgifterna. När man begär korrigering av felaktig information måste kravet specificeras. En begäran om rättelse av felaktig uppgift ska riktas till den Personuppgiftsansvarige, se kontaktuppgifter under punkt 1. Ett skriftligt intyg ska utfärdas för en eventuell vägran att korrigera uppgifterna.